Twoje konto

Bellis

Przejdź do koszyka
jest obecnie pusty...0
zamknij

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bellis.pl , co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

SPOSOBY PŁATNOŚCI

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy Bellis.pl działający pod adresem internetowym www.bellis.pl prowadzony jest przez Piotra Połońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BELLIS Biuro Handlowe Piotr Połoński,
ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 954-001-71-96, REGON 272486351, adres poczty elektronicznej: bellis@bellis.pl, sklep@bellis.pl

1.1.2  Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
a. pod adresem e-mail: bellis@bellis.pl, sklep@bellis.pl
b. pod numerem telefonu: 32 259 75 20, 602 613 277
c. bądź listownie na adres: BELLIS B.H. ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie;
 
1.1.3  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.2. Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego, wyjątkiem jest pkt. 9, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

1.3.  Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w Sklepie Internetowym jest Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane na zasadach opisanych w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Każdy Usługobiorca, którego dane osobowe są przetwarzane w Sklepie Internetowym ma prawo do wglądu w treść, do aktualizacji i zmiany tych danych, a ich podanie jest dobrowolne.

1.4.  Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień powszedni, tj. od poniedziałku do piątku włącznie z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 1519 § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz, który umożliwia utworzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa interaktywna, która umożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym w kolejnych krokach, tj. dodanie Produktu/ów do koszyka, określenie sposobu dostawy towaru i płatności, określenie pozostałych warunków Umowy Sprzedaży.

1.4.4. KLIENT – Usługobiorca, zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – utworzona po Rejestracji indywidualna, tj. posiadająca indywidualną nazwę oraz hasło dostępowe podane przez Klienta baza zawierająca dane Klienta, za pomocą której Klient dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

1.4.7. NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę a zamówiona i potwierdzona przez Usługobiorcę, polegająca na korespondencji cyklicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

1.4.8. PRODUKT – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie Internetowym jako przedmiot Umowy Sprzedaży.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bellis.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Piotr Połoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BELLIS Biuro Handlowe Piotr Połoński, ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 954-001-71-96, REGON 272486351

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – obustronnie zobowiązująca umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której skutkiem jest zobowiązanie się Sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy na Kupującego oraz zobowiązanie się Kupującego do zapłacenia Sprzedawcy umówionej ceny.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do tych czynności; osoba prawna i/lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli, które Usługobiorca składa za pośrednictwem Formularza Zamówienia, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.


 

2.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.  Konto – utworzenie Konta Klienta odbywa się trzyetapowo:
1) wypełnienie Formularza Rejestracji,
2) kliknięcie pola „REJESTRUJ”,
3) potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas realizacji etapu 1).
W celu prawidłowego funkcjonowania Konta, podczas jego tworzenia niezbędne jest podanie danych Usługobiorcy, tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Usługobiorca nie będących konsumentem zobowiązany jest także do podania nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.  Formularz Zamówienia – Złożenie Zamówienia jest możliwe po dodaniu Produktu/ów do koszyka i wypełnieniu Formularza Zamówienia, w tym celu należy kliknąć pole „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” – do tego etapu istnieje możliwość modyfikowania danych – aby to uczynić należy należy kierować się wyświetlanymi komunikatami. Do prawidłowej realizacji Zamówienia w Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie prawidłowych danych Usługobiorcy: tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Usługobiorca nie będących konsumentem zobowiązany jest także do podania nazwy firmy oraz numeru NIP. Końcowym etapem składania zamówienia jest kliknięcie pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

2.1.1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu pola „Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach” widocznego w Panelu Klienta ”Moje Konto” w Sklepie Internetowym. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. W celu wypisania się z Newslettera należy odznaczyć checkbox w panelu „Moje konto”.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klienta jest bezpłatne i bezterminowe.

2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest jednorazowe i wygasa wraz ze złożeniem Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.  W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.

3.4.2.  Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

3.5.3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są przetwarzane w dni robocze w godzinach 10:00-15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

3.5.  Treść Umowy Sprzedaży zostaje utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy i jest udostępniona Klientowi za pośrednictwem:
1) niniejszego Regulaminu,
2) poczty elektronicznej, o czym mowa w pkt. 3.4.2.,
3) dołączenia do Zamówienia dowodu zakupu oraz specyfikacji Umowy Sprzedaży.


4.  SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.  Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.  Płatność gotówką i kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

4.1.3.  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.1.2. Transport własny Sprzedawcy na terenie miasta Katowice i miast ościennych.

5.1.3.  Odbiór osobisty pod adresem: ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie – w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Przesyłka”.

5.3.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inaczej. Termin dostawy to dzień przekazania przesyłki przewoźnikowi, a nie termin jej dostarczenia do adresata. Termin dostawy należy liczyć w następujący sposób:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


 

6.  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.  Usługodawca i Usługobiorca na drodze porozumienia mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w dowolnym momencie jej trwania.

6.2.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Rozwiązaniu może ulec każda umowa o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym np. Konto Klienta.

6.2.2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podawania przyczyn pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bellis@bellis.pl   lub listownie na adres: BELLIS B.H., ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie. Wygaśnięcie umowy następuje po 7 dniach od dnia złożenia oświadczenia woli Klienta, chyba że strony ustalą inny termin wypowiedzenia.

6.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku naruszania o charakterze obiektywnym Regulaminu przez Usługobiorcę, ze szczególnym wskazaniem na dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie umowy ze strony Usługodawcy następuje wraz z bezskutecznym wezwaniem do zaprzestania naruszeń przez Usługobiorcę z wyznaczeniem sprecyzowanego terminu. W takim wypadku okres wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wynosi 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli.

6.2.4. W wypadku Przedsiębiorców, tj. Klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podawania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przedkłada Usługobiorcy stosowne pisemne oświadczenie.


 

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCJE

7.1.  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności w Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bellis@bellis.pl  lub też pisemnie na adres:
ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Najlepiej w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego (klik)

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.4.  W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bellis@bellis.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie.

7.2.2.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli usługodawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie uznana zostaje ona za zasadną.

7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

7.2.5. Każdy towar zakupiony w sklepie www.bellis.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

7.2.5.1. Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego (klik), w formie elektronicznej na adres e-mail bellis@bellis.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu.
Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

7.2.5.2. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku reklamacyjnego. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał jego żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

7.2.5.3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma także prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).

 

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru składając pisemne oświadczenie (klik) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bellis@bellis.pl  lub też pisemnie na adres:
ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie oraz dokonując zwrotu towaru na adres:
ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie. Zwrot przyjmowane będą wyłącznie, gdy produkt nie był w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy przelewem na podany w pisemnym oświadczeniu rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualną prowizję bankową ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

8.2.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 8270 Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

8.3.  Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail lub innym kanałem wskazanym przez Klienta. 

8.4.  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

8.4.1. Dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego

8.4.2. Bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

8.4.3. Kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

8.5.  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 8.1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.5.1. O świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.5.2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8.5.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.5.4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.5.5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.6.  W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu: ul. Gansińca 5A, 41-100 Siemianowice Śląskie. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, po uprzednim ustaleniu tego ze Sprzedawcą, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 8.9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8.10.  Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8.11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.12. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 259 75 20 lub 602613 277  lub  kontakt mailowy na adres: bellis@bellis.pl w konsekwencji czego Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej proced9.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2.  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4.  Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.5.  Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem wad Produktu – w takim wypadku Klient nie będący jednocześnie konsumentem udostępnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Sprzedawcy na jego żądanie na adres korespondencyjny. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie będącemu jednocześnie konsumentem nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.

9.6.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.7.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.8.  Bez względu na jej podstawę prawną , odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaty, jaką otrzymał, tj. ceny Produktu/ów oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie łącznie.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy wyłącznie w ramach typowych szkód przewidywalnych w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.


 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2.  Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, sposobów dostawy i płatności, zmian w zakresie świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Usługodawcy - w zakresie, w jakim owe zmiany mają wpływ na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawa  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )

10.3. oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

10.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Usługobiorcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

Zamknij